€4.00 EUR/ Mensual
VPS SSD - 4€ - SOLO ESP
Mensual
VPS SSD - 1C - 4€
No Lleva SERIES ni VIDEO CLUB
KVM OpenStack
1 vCore(s)
2,4 GHz
2 GB RAM
60 GB SSDNUEVO
Local RAID
€5.00 EUR/ Mensual
VPS SSD - 5€ - SOLO ESP - PELICULAS
Mensual
VPS SSD - 1C - 5€
No Lleva SERIES
KVM OpenStack
1 vCore(s)
2,4 GHz
2 GB RAM
60 GB SSDNUEVO
Local RAID
€6.00 EUR/ Mensual
VPS SSD - 6€ - SOLO ESP - PELICULAS Y SERIES
Mensual
VPS SSD - 1C - 6€
KVM OpenStack
1 vCore(s)
2,4 GHz
2 GB RAM
60 GB SSDNUEVO
Local RAID
€7.00 EUR/ Mensual
VPS SSD - 1C - 7€ - ESP + XXX
Mensual
VPS SSD - 1C - 7€
KVM OpenStack
1 vCore(s)
2,4 GHz
2 GB RAM
60 GB SSDNUEVO
Local RAID
€8.00 EUR/ Mensual
VPS SSD - 1C - 8€ - COMPLETA
KVM OpenStack
2 vCore(s)
2,4 GHz
2 GB RAM
100 GB SSDNUEVO
Local RAID
€10.00 EUR/ Mensual
VPS SSD - 2C - 10€ - COMPLETA
2 vCore(s)
2,4 GHz
2 GB RAM
100 GB SSDNUEVO
Local RAID
€12.00 EUR/ Mensual
VPS SSD 2 - 3C - 12€
KVM OpenStack
2 vCore(s)
2,4 GHz
8 GB RAM
100 GB SSDNUEVO
Local RAID
€14.00 EUR/ Mensual
VPS SSD 2 - 4C - 14€
COMPARTIDO PARA 4 PERSONAS
KVM OpenStack
2 vCore(s)
2,4 GHz
8 GB RAM
100 GB SSDNUEVO
Local RAID
€17.00 EUR/ Mensual
VPS SSD 2 - 5C - 17€
VPS SSD 2 - 5C - 17€
KVM OpenStack
2 vCore(s)
2,4 GHz
8 GB RAM
100 GB SSDNUEVO
Local RAID
€20.00 EUR/ Mensual
VPS SUSCRIPCION MENSUAL - VPS SSD 2 - 6C -20€
VPS SSD 2 - 6C - 20€
KVM OpenStack
2 vCore(s)
2,4 GHz
8 GB RAM
100 GB SSDNUEVO
Local RAID
€26.00 EUR/ Mensual
VPS SUSCRIPCION MENSUAL - VPS SSD 2 - 8C - 26€
VPS SSD 2 - 8C - 26€
KVM OpenStack
2 vCore(s)
2,4 GHz
8 GB RAM
100 GB SSDNUEVO
Local RAID